odpady plastikowe na taśmie

Odpady

Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami dotyczą w zasadzie wszystkich gałęzi gospodarki. Zintegrowany charakter tych regulacji ma na celu określenie podstawowych zasad, takich jak obowiązek postępowania z odpadami w sposób niewywierający ujemnego oddziaływania na środowisko lub zdrowie ludzkie, zachęcanie do stosowania hierarchii postępowania z odpadami oraz – zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” – wymóg, aby koszty unieszkodliwiania odpadów były ponoszone przez posiadacza odpadów lub przez poprzednich posiadaczy, lub przez producentów produktów, z których te odpady powstały.

System prawa gospodarki odpadami nakłada na przedsiębiorców i inne podmioty korzystające ze środowiska szereg obowiązków, które muszą być wykonywane i których wykonanie powinno być egzekwowane. Dotyczy to w szczególności obowiązku uzyskania zgód administracyjnych, takich jak pozwolenie na wytwarzanie odpadów czy zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jak też działania w ich granicach oraz postępowania z odpadami zgodnie z ustalonymi w prawie nakazami i zakazami.

Skonstruowano także szereg instrumentów prawnych służących egzekwowaniu odpowiedzialności z tego tytułu, wśród nich najszersze zastosowanie mają instrumenty finansowo-prawne takie jak: administracyjne kary pieniężne i opłaty podwyższone. Coraz częściej jednak stosowane są przez właściwe organy kontrolne sankcje niepieniężne, na podstawie których nakładany jest nakaz wstrzymania działalności danego posiadacza odpadów.

Zakres usług kancelarii obejmuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, z zakresu:
– przygotowywania i procedowania (w pełnym merytorycznym zakresie) wniosków o wydanie z zakresu gospodarki odpadami,
– zastępstwa prawnego w kontrolach urzędowych, np. przeprowadzanych w trybie art. 41a ustawy o odpadach),
– zastępstwa prawnego w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, dotyczących np. nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, cofnięcia zezwolenia lub wstrzymania działalności posiadacza odpadów,
– pomocy prawnej przy zagadnieniach dotyczących utraty statusu odpadów oraz kwalifikacji materiału jako produkt uboczny,
– audytu i bieżącej weryfikacji obowiązków prawnych z zakresu gospodarki odpadami, dot. konieczności uzyskiwania zezwoleń, dokonywania zgłoszeń do baz i rejestrów czy sprawozdawczości (przy uwzględnieniu profilu i rodzaju prowadzonej działalności).

Potrzebujesz więcej 

informacji?

 
 
 

Napisz do nas!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Otawski Dziura Jarzyński Troszyński Hernik Spółka Partnerska ul. Aleja Niepodległości 221/2, 02-087 Warszawa (*wymagane)